Bácsalmási medoszVadásztársaság

6430 bácsalmás

 

 

 

Házi szabályzat
(Érvényes: 2013. 12.  15 - től)

 

I. általános rész

1.)        A házi szabályzat (továbbiakban HSZ.) követi az érvényben lévő magyar állami törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, és amennyiben időközben ezekben változások történnek, akkor az ütköző HSZ. rész érvénytelenné válik.

2.)        A HSZ. betartása a VT tagjaira, tagjelöltjeire, a meghívott vendégekre nézve kötelező.

3.)        A vadászat a vad sportszerű és vadászias elejtésére irányuló közvetlen tevékenység, amelyet magas fokú erkölcsiségnek, a vadászok közötti kölcsönös barátságnak, megértésnek, bizalomnak, együttműködésnek, segítőkészségnek és kollektív szellemnek kell áthatnia.

4.)        A vadgazdálkodásunknak általában a vadászattal kapcsolatos tevékenységünknek összhangban kell lenni a nemzetgazdasági érdekekkel, az erdő és mezőgazdasággal, továbbá a környezet és természetvédelemmel.

5.)        Úgy kell minden VT tagunknak példamutató vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet folytatni, hogy az öregbítse a társaság és a magyar vadászok jó hírnevét, szép hagyományit.

6.)        A HSZ hatálya a vadásztársaságunk által bérelt területre, tagjainkra, a meghívott vendégekre terjed ki, amelynek megszegése – az egyéb jogkövetkezményektől függetlenül – vadászati fegyelmi vétséget képez.

7.)        A vadásztársaságunk tagja a bérelt vadászterületünkön érvényes személyre szóló vadászjegy, vadászlőfegyver tartási engedély birtokában a vonatkozó állami törvények, jogszabályok, rendeletek, a társaság ALAPSZABÁLYZATA és HÁZI SZABÁLYZATA betartása mellett vadászhat.

 

 

 

 

 

 

 

II. A BÉRELT TERÜLET LEÍRÁSA

1.)        Kiindulási pont a Magyar-Szerb országhatár 211. számú határköve, innen az országhatár vonalán a bajmoki határátkelő felé tart, a bajmoki műúton Északnak fordul és tart a Kunbaja Bácsalmás közigazgatási határig. Itt a közigazgatási határon keletre fordul (az árok mentén) a sörházi vetőmagüzemig. A vetőmagüzemnél Északnak tart a műút mentén, majd amikor az út kanyarodik, egyenesen a Csőkesori árok mentén Északnak halad tovább az iparvágányig. Az iparvágányt követi Kelet felé a keresztező Kunbajára vezető műútig, ahol újból Északnak fordul és a műúton halad a Bácsalmás-Bácsszőlős-Csikéria elágazásig. Az elágazásnál Északnak halad tovább a Bácsalmás-Bácsszőlős közigazgatási határát képező földúton a dobokai iskoláig, ahol Nyugatra (balra) fordul és Bácsalmás irányába halad a 0321 hrsz.-ú keresztező földútig, a 0321. hrsz.-ú földúton Északi irányban a 0319 hrsz.-ú földútig. Innen a földút Nyugati irányban az egyvágányú vasutat keresztezve Bácsalmás-Mélykút műútig, a műúton Észak-Keleti irányba haladva a 0275/50 hrsz.-ú földútig. Ezen az úton Északi irányba a Tataháza-Mélykút-Bácsalmás hármas közigazgatási határig. A 0263 hrsz.-ú földúton Nyugatra fordulunk (Tataháza-Bácsalmási közigazgatási határút) haladva a Bácsalmás-Tataháza műútig (0241 hrsz. út) ezen az úton Bácsalmás irányába a keresztező 218. hrsz-ú műútig, ahol jobbra fordulva Nyugati irányba a keresztező vasúti pályáig. Itt a vasút vonalát követve a keresztező 154 hrsz.-ú földútig, Északi irányba fordulunk és földúton halad a 0146 hrsz.-ú földútig. Itt Nyugati irányba törik kb 300 méter hosszan, majd ismét Északi irányba fordul és eléri a Bácsalmás 0168 hrsz.-ú csatornát, a csatorna vonalán halad a mátételki közigazgatási határig a 0164 hrsz.-ú útig, itt a határ Dél-Nyugati irányába fordul a Bácsalmás 0140 hrsz.-ú úton halad, keresztezve a Bácsalmás-Bácsbokodi kövesutat, majd a vasútvonalat és eléri a Bácsborsódi közigazgatási határt jelző erdősáv Északi pontját. Itt a határvonal Déli irányban haladva az erdősáv és közigazgatási határ mentén a Bácsalmás 091 hrsz.-ú földútját. Ezen keleti irányba haladva a Bácsalmás 086 hrsz.-ú útig, a 086 hrsz.-ú úton Déli irányba a Bácsalmás-Madaras közigazgatási határig. A közigazgatási határon haladva a volt vasúton át a Madaras 146 hrsz.-ú útnál jobbra fordul és 0104 hrsz.-ú csatornáig, a csatorna vonalán a keresztező Dózsa-majorig a kövesútig. Itt Keletre fordulva a műúton a Dózsa-majorig és a műút meghosszabbítási vonalát követve a Bácsalmás-Madaras közigazgatási határát követve. Itt Déli irányban a közigazgatási határ mentén a Kunbaja-Madaras közigazgatási határon a Magyarország-Szerbia államhatár 211. számú határkőig.   

 

 

2.)        A területünkön élő hasznos vadfajok:

-   őz

-   vaddisznó, gímszarvas,

-   mezei nyúl,

-   fácán,

-   fogoly,

-   tőkés, csörgő, böjti és barátréce,

-   vetési lúd és nagylilik,

-   szalonka

3.)        A területünkön élő kártékony vadfajok:

-   róka

-   szarka,

-   szajkó,

-   dolmányos varjú,

-   továbbá kóbor kutya, macska

4.)        A területünkön számos védett szőrmés és szárnyas vadfaj él.

5.)        Területünk apróvadas jellegű

 

 

 

 

III. TÁRSASÁGUNK VADÁSZATA

1.)        A társaság területein belül (mellékelt térkép alapján) a vadgazdálkodást és a vadászatokat a  VADÁSZATVEZETŐ irányítja, amely tevékenység társaságunk egészének részét képezik, és azzal összhangban kell, hogy legyen.

IV. VADÁSZATI TERVEK, IDÉNYEK

1.)        A vonatkozó állami előírások betartásával ÉVES VADGAZDÁLKODÁSI TERVET kell készíteni, amelyek szolgálják társaságunk vadászattal, vadkárok elhárításával összefüggő érdekeit. A tervek betartásáért az INTÉZŐ BIZOTTSÁG és a  VADÁSZATVEZETŐ felelősek.

 

 

2.)        A vadászati idényeket a mindenkori állami rendeletek szabályozzák. Ezen határidőkön belül társaságunk Intéző Bizottsága szabályozza a vadászati házi idényeket a vadászatok megkezdése előtt és alatt, amely házi intézkedések a saját vadgazdálkodási tevékenységeket szolgálják. Sürgős esetekben az elnök bérvadásztatási és egyéb vadgazdálkodási okból az egyéni vadászatot korlátozhatja.

3.)        A szőrmés és szárnyas kártevők vadászatát (apasztását) a vadászmester, a vadőrök, illetve a  vadászat vezető irányításával a vadászok végzik, az előzetesen kiadott tervek és időközben kiadott rendelkezések szerint.

4.)        A vadkárok elhárítására csak előzetes engedély alapján lehet vadászatot folytatni.

V. A VADÁSZATOK RENDJE

1.)        A vonatkozó állami törvények és rendeletek szabályozzák a vadászatok rendjét.  Ezek betartása minden vadászaton résztvevő számára KÖTELEZŐ. Ezen rendeletek leírását a HSZ-ban mellőztük.

2.)        A társas és egyéni vadászatok vezetője és felelőse a VADÁSZMESTER, illetve a  VADÁSZATVEZETŐ. A jelen lévő vadászmester, illetve a vadászatvezető a vadászat vezetését átengedheti a rangidős, erre alkalmas vadásznak, amelyet a vadászat megkezdése előtt BE KELL JELENTENI.

3.)        Amennyiben a vadászmester, illetve a csoport vadászatvezetője akadályoztatás miatt a vadászaton nem tud részt venni, időben gondoskodnia kell rangidős, alkalmas vadász kijelöléséről, aki a vadászatot vezeti és annak lebonyolításáért felelős.

4.)        Amennyiben a V/3. pont szerint kijelölt vadászatvezető is hiányzik, kizárólag társas vadászaton a jelenlévő vadászaton megjelent tag-vadászok maguk közül választanak alkalmas rangidős vadászt az akkori vadászat levezetésére. Ebben az esetekben tehát a választott vadász a VADÁSZAT VEZETŐJE,  aki felelős minden tekintetben a vadászat lebonyolításáért.

5.)        Egyéni vadászat esetén a vadászmester, illetve a csoport vadászatvezetője kísérő vadászt jelölhet ki. A kísérő vadász felelős minden tekintetben az egyéni vadászat lebonyolításáért. A vadász köteles a kísérő vadász utasításait betartani.

6.)        A kísérő vadász kijelölésétől el lehet tekinteni kizárólag saját tag esetén, aki már egy évet meghaladó tényleges vadászati gyakorlattal rendelkezik. Ekkor a vadász saját maga FELELŐS MINDEN TEKINTETBEN a vadászat lebonyolításáért.

7.)        A társaság elnöke, vadászmester, EGYÉB OKBÓL elrendelheti a kísérő vadász kijelölését.

8.)        Egyéni vadászat gerle, szalonka, szőrmés és szárnyas kártevő vadászata esetén folytatható a területen belül.

9.)        Az egyéni vadászat szándékát a BEÍRÓ FÜZETÉBE a rendelkezésre álló térkép szerint BE KELL ÍRNI és pedig a cserkelés, a barkácsolás pontos útvonalát, illetve a les helyét. Beíráskor az előző bejegyzéseket át kell tekinteni, az érintett helyeket nem lehet már kiválasztani, a balesetvédelmi szabályokat figyelembe kell venni. A beírást legfeljebb a vadászatot megelőző naptári napon lehet előre bejegyezni.

10.)      A vadászat befejezését követően egy órán belül az eredményt (eredménytelenséget) be kell jegyezni, és alá kell írni! Az ide vonatkozó állami szabályokat be kell tartani, az ennek elmaradásából származó esetleges büntetéseket a szabályt sértő vadásznak ki kell fizetni!

11.)      Egyéni vadászat BEÍRÁS nélkül TÖRVÉNYSÉRTÉSNEK minősül.

12.)      A BEÍRÓ FÜZET a közgyűlés által meghatározott helyen van elhelyezve, mégpedig úgy, hogy az  mindenkor,  mindenki számára elérhető legyen.

13.)      VENDÉG VADÁSZ csak kísérővel folytathat egyéni vadászatot.

15.)      Vizivad vadászatakor a felállás helyét szürkületig el kell foglalni, szürkület után pedig csak folyamatosan világító lámpával szabad a felállás helyét elhagyni.

16.)      Vadlibából, vadkacsából, szalonkából a törvény és rendelet szerinti darabszám ejthető el naponta.

17.)      Éjszakai egyéni vadászat során, a területen csak folyamatosan világító lámpával lehet gyalogosan vagy járművel közlekedni.

18.)      Az egyéni vadászatot nappal, de különösen éjszaka nagy körültekintéssel kell előkészíteni, beírni és lefolytatni, ügyelve arra, hogy a területen a vadászokon kívül mások is tartózkodhatnak, közlekedhetnek.

19.)      a.) TÁRSAS VADÁSZAT az INTÉZŐ BIZOTTSÁG előzetesen kiadott ütemterv szerint folytatható. Az ütemtervben fel kell tüntetni a NAPTÁRI NAPOT, A GYÜLEKEZÉS HELYÉT, az INDULÁS IDŐPONTJÁT,  A VADÁSZHATÓ VADFAJOKAT és a KOMPETENCIA MAXIMÁLIS mértékét.

            b.) AZ ÜTEMTERVTŐL az Intéző bizottság előzetes írásbeli engedélyével lehet eltérni, amelyről a tagságot hét naptári nappal korábban értesíteni kell.

            c.) Időjárási körülmények miatt a TÁRSASVADÁSZAT HELYE egy későbbivel felcserélhető a vadászatvezető engedélyével.

            d.) Közösségi munka vagy időjárási körülmények miatt az ELMARADT VADÁSZATOT AZ Intéző Bizottság előzetes írásbeli engedélye alapján lehet más időpontban megtartani, amelyről a tagságot hét naptári nappal korábban értesíteni kell. EGYÉB TÁRSAS vadászat nem szervezhető néhány vadász részvételével.

            e.) Általában vadászatonként és vadászonként 2-2 db fácánkakas és 1-1 db mezei nyúl adható ki vadászrészként, továbbá 1-1 db fácánkakas a munkavizsgás kutyával vadászóknak. Amennyiben teríték a vadászrészt nem fedezi, a következő vadászatokon az elmaradtakat pótolni kell, és azt elsőként kell kiadni. A vad megjelölése TILOS, a kompetenciát a vadászatvezető sorban adja ki.

20.)                 A társas vadászatot be kell fejezni, ha az elejtett vad darabszáma a vadászrészt fedezi. A többlet vadat előre ki lehet adni, vagy az megvásárolható.

21.)      Az elejtett vadat a vadászat vezetőjének kell személyesen átadni, a sikertelenül (sportszerűtlenül) szétlőtt vadat az elejtő vadásznak kell vadászrészként kiadni.

22.)      A társas vadászatokon résztvevő vadőrök, hivatásos vadászok, tagjelöltek jogosultak a vadásznak megfelelő vadászrészre.

23.)      Vaddisznó vadászata és elejtése esetén 10 kg csontos hús illeti meg vadászrészként a vadászt. Malac esetén, ami kizsigerelve max. 20 kg, teljes egészében az elejtő vadászt illeti meg. Törekedni kell arra, hogy az elejtett vaddisznót értékesítsük. A vaddisznó elejtését és a vadászrészt a vadászmester köteles nyilvántartani, és kiadását úgy megszervezni, hogy – összevárva – egy disznóból legyen kiadható a több vadászrész. Vendégvadászt, vaddisznó elejtése esetén nem illeti meg vadászrész.

24.)      a.) A társas vadászatokon a résztvevők kötelesek a vadászatvezető utasításait végrehajtani. Kellemetlen, összeférhetetlen magatartással, hangoskodással, vitatkozással nem zavarható a vadászat. Az ilyen magatartás SÚLYOS FEGYELMI VÉTSÉGNEK minősül, amely a tag kizárásával is járhat. A vadászatvezető az előbbiek alapján fegyelmi eljárást köteles kezdeményezni, illetve az ilyen tagot a vadászatból kizárni.

            b.) A vadászatvezető köteles gondoskodni a vadászok arányos elosztásáról, a hajtóvonal szakszerű, biztonságos kialakításáról és a hajtás balesetmentes eredményes lebonyolításáról. A vadászok helyének meghatározása sorszám húzásával történik, amelynek elmaradása esetén a vadászokat úgy kell beosztani, hogy ki-ki közel azonos pozícióba kerülhessen. Általában az etikus magatartás kötelező. A fiatal vadászok legyenek előzékenyek, vállalkozzanak a nehezebb részek meghajtására. Az idős vadászok tekintetében legyünk udvariasak.

25.)      Aki, a vadászat során nem engedélyezett vadat ejt el, köteles azt a vadászat vezetőjének jelenteni. Az ilyen fegyelmi eljárást vonhat maga után.

26.)      A vadászaton résztvevő vendégvadász köteles a vonatkozó állami vadászati törvényeket, rendeleteket, jogszabályokat, illetve a társaságunk HÁZI és ALAPSZABÁLYZATÁT betartani. A vendéget hívó vadász köteles a meghíváskor az ALAPSZABÁLYZAT és a HÁZI SZABÁLY vonatkozó előírásait ismertetni.

27.)      A vadászat befejezését a vadászmester, illetve a vadászatvezető rendeli el. Ezt követően a vadászatot senki, - kisebb csoportok sem – folytathatják. Törekedni kell ara, hogy a terítéket ünnepélyes, vadászias módon alakítsuk ki. A vadászatvezető köteles a vadászatról a jelenlévő rangidős Intéző Bizottsági tagnak jelentést tenni, majd a vadászrészeket kiadni.

VI. A VENDÉGHÍVÁSOK RENDJE

1.)        Az egyéni és csoportos vadászatokra vendégvadász hívható. Vaddisznóra, rókára és egyéb vadászható kártevőkre korlátlanul és díjtalanul hívható vendégvadász. Vizivad vadászatra alkalmanként 2 fő vendég hívható díjtalanul. A meghívás gyakorisága nincs korlátozva. A vízivad darabszáma a vonatkozó törvényi rendeleti előírások szerint lőhető naponta.

2.)        Társasvadászatra szezononként 2 alkalommal összesen 2 fő hívható. A vadászrészt a vendéget hívó vadász a saját kompetenciája terhére adja. Ez a vendéghívás díjtalan. Ezen felül is hívható vendégvadász az Intéző Bizottság által meghatározott díjtételek mellett, amelyet a meghívó vadásznak kell kifizetni a vadászat befejezésekor azonnal.

3.)        Egyéni vadászat esetén a vendégül hívó vadász a hivatalos kísérő. Ezt a beíró füzetbe be kell jegyezni. A kísérő felelős minden tekintetben a vonatkozó ÁLLAMI, és HÁZI SZABÁLYOK betartásáért.

4.)        Egyéb egyéni vadászat esetén kísérő vadászt kell a vendégvadász mellé biztosítani, aki minden tekintetben felelős a vadászat szakszerű és biztonságos lebonyolításáért.

 

VII. TRÓFEÁS VAD VADÁSZATA

1.)        A VT elnöke, vadászmestere adhat engedélyt a tagi vadásznak – saját felhasználásra – őz, suta, gida megvásárlására.

Az Intéző Bizottság által javasolt, és a közgyűlés által jóváhagyott  hivatalos árat kell az elejtő vadásznak kifizetnie, a vadászatot követően azonnal, amely vonatkozik a leadásra kilőtt sutára, gidára is.

Az így kilőhető őz darabszámát az Intéző Bizottság a tervben előre beállítja. Az engedély kiadását a VADÁSZATVEZETŐ javasolja. Az írásbeli engedélyre a kísérő hivatásos vadász (vadőr) köteles rávezetni az őz bőrben (kizsigerelve, körmök és fej nélkül) mért súlyát, amely az elszámolás alapját képezi. Az őz III. osztályú piaci árát azonnal köteles a vadász kifizetni. A késedelmes fizetésekre, a tagdíjakra vonatkozó rendszabályok érvényesek. Erről az engedélyező köteles értesíteni az Intéző Bizottságot.

2.)        Vaddisznó hús megvásárlása esetén az őzre vonatkozó  szabályok érvényesek. Csak egész állatot lehet megvásárolni.

3.)        Társas vadászatok esetén, a vadászrészen felüli fácánt és nyulat a tagi- vadász megvásárolhatja. Az árakat az Intéző Bizottság szabályozza.

4.)        A tagi, vagy vendégvadász őz suta, gida, vaddisznó, továbbá a róka és egyéb kártevő vadászata esetén a gépkocsival történő közlekedés, barkácsolás költsége a vadászt terheli.

5.)        A vadásztársaság rendezvényeire őz suta, gida, vaddisznó, nyúl, fácán VADÁSZRÉSZKÉNT kilőhető.

VIII. TAGDÍJAK, BELÉPÉSI DÍJAK

A tagsági viszony létesítése esetén egyszeri BELÉPÉSI DÍJAT, majd évente két részletben TAGDÍJAT kell fizetni. 

Az esedékesség határideje:

            BELÉPÉSI DÍJ:         a felvételt követő 90 napon belül

            TAGDÍJ:                    első félév:                   január 31-ig,

                                               második félév:            július 31-ig

Az Intéző Bizottság az éves tagdíj 50%-a mértékéig kiegészítő tagdíjat állapíthat meg.  

 

 

IX. BALESETVÉDELMI OKTATÁS                                          

1.)        Az őszi vadászati idény megkezdése előtt részletes, a helyi körülményekre is kiterjedő balesetvédelmi oktatást kell tartani, jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az oktatást vezetőnek és a résztvevő tagoknak alá kell írni.

2.)        A vendégvadászt a felelős vadászatvezetőnek a helyi körülmények ismertetésével, a fontos balesetvédelmi előírások betartására figyelmeztetni kell a vadászat megkezdése előtt.

3.)        A vadászat vezetője köteles azt a vadászt a vadászatból kizárni, aki a magatartásával vagy a vonatkozó biztonságtechnikai szabályok megsértésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti vagy veszélyeztetheti.

X. A VADÁSZTERÜLET ELLENŐRZÉSE

1.)        A tisztviselők (Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság, Fegyelmi Bizottság) a VT egész területén bármikor ellenőrzést végezhetnek. Ennek érdekében a vadászterületen beírás nélkül közlekedhetnek. A tag- és a vendégvadász köteles felszólításra vadászfegyverét, gépkocsiját ellenőrzésre bemutatni, illetve kinyitni. Ennek megtagadása minimum fegyelmi eljárás kezdeményezését vonja maga után.

2.)        Amennyiben az ellenőrzést végző tisztségviselő vadászni is kíván, azt köteles a vadászatra előírt módon a beíró könyvbe bejegyezni.

3.)        Ellenőrzés során a vadőrök kizárólag kártékony vadak és a vaddisznó elejtésére vadászfegyvereiket a vonatkozó biztonsági előírások betartásával használhatják, amikor is a beíró könyvbe jelzett vadászokat nem veszélyeztethetik, és nem zavarhatják.

XI: EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK

1.)        A VT közgyűlésének jogi helyzetét, a tisztségviselők jogait és kötelességeit a VT ALAPSZABÁLYZATA határozza meg.

2.)        A VT alkalmazottai:

-   könyvelő                          1 fő

-   hivatásos vadász (vadőr)  2 fő

3.)        Utalványozási szabályok:

            Utalványozási joga van:

-   Elnök:                        mindenre kiterjedően

-   Titkár:                         mindenre kiterjedően

 

-   Vadászmester:            Lődíjak, takarmányok, vadetetők, leshelyek

 karbantartása,                        javítása, egyéb vadászati

felszerelések, fácánnevelők karbantartása,    javítása,

állatgyógyszerek, vadászházi javítások és karbantartási

anyagok.

-   Gazdasági felelős:      Az összes banki ügyletekre, pénzfelvételre.

-   Könyvelő:                               Az összes banki ügyletekre, átutalásokra, pénzfelvételre.

-   Az Intéző Bizottság tagjaira vonatkozó bérek, tiszteletdíjak, km költségek és
egyéb kifizetések tekintetében kizárólag az elnöknek van utalványozási joga.

-   Az elnök részére történő kifizetéseket az Intéző Bizottsági tagok utalványozhatják.

4.)        Aláírási jogkörök:

-   Pénzintézetek felé: elnök, gazdasági felelős, titkár, könyvelő.

-   Fegyvertartási, hatósági ügyekben elnök, v. titkár.

-   Szerződések. Elnök, titkár, illetékes Intéző Bizottsági tagok.

5.)        Vadászház, egyéb vagyontárgyak:

-   A Bácsalmás-Óalmás tanya 87. sz. alatti külterület 3956 m2, 2209 m2

Kivett és 1747 m2 szántóterület és ház a VT gazdasági érdekeit kell, hogy szolgálja. Ennek hasznosítása az Intéző Bizottság feladata.

A vadászházat a hivatásos vadászok kezelik és gondozzák. Ennek felelőse, a

vadászmester. A vadászházat a VT tagjai közös rendezvényeikre használhatják.

-   A VT egyéb vagyontárgyait az Intéző Bizottság illetékes vezetői, a gazdasági vezető kezelik. A VT vagyontárgyait a VT érdekében szabad csak hasznosítani.

XII. KÖZÖSSÉGI MUNKÁK

A közösségi munkát a közgyűlés határozza meg. Nyúl befogásra a közösségi munka kötelező. Az önkéntes közösségi munkát a vadászatvezetők tartják nyilván, amelyet az őzbak, suta, gida vadászata és kilövésekor figyelembe kell venni.

Bácsalmás, 2013. december 14.

 

 

         _____________________                                             _______________________

                        Elnök                                                                                     Titkár

 

 

    ……………………………………                        ………………………………………

                    jkv. hitelesítő                                                             jkv. hitelesítő

 
/